Menu

Multifunctioneel Centrum Wagenschot

Missie

De missie definieert onze fundamentele bestaansreden, waarin we verbonden zijn en waarin we verschillen van anderen.

Wij willen 

  • kansen creëren met jongeren en hun sociale context
  • kansen bieden tot zelfontplooiing, kansen voor een positieve maatschappelijke integratie en kwaliteit van leven
  • dit doen met een blik op de toekomst
  • een veilige haven zijn voor jongeren
  • een gedreven, innoverende en lerende organisatie zijn

Wij zijn een pluralistische, erkende en vergunde zorgaanbieder voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

Wij doen dit middels een breed zorgaanbod: residentieel, mobiel en ambulant. We werken op maat en trachten ons aan te passen aan de zorgbehoefte en zorgvraag van elke cliënt. We streven naar een warm en uitnodigend opvoedingsklimaat, waarbij we inzetten op de sterktes, talenten en kwaliteiten van mensen. Integrale kwaliteitszorg is de motor van ons streven naar continue verbetering.

Wij staan voor een positief mensbeeld, talent, creativiteit, samenwerking en overleg, zorgzaamheid en kwaliteit.

 

Het MFC zelf is niet-rechtstreeks toegankelijk: Jongeren dienen over een passende jeugdhulpbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort te beschikken.

De zorggroepen

In de zorggroepen bieden we verblijf, dagopvang en begeleiding op maat voor jongens en meisjes tussen 10 en 21 jaar.

Leerlingen van BuSO Wagenschot kunnen er eveneens terecht voor een programma van schoolaanvullende dagopvang.

Kruispunt

Kruispunt richt zich op jongeren tussen 10 en 21 jaar, die het moeilijk hebben met (voltijds) schoollopen. Ze kunnen er in kleine groep terecht voor school vervangende activiteiten.

Deze activiteiten worden aangeboden onder de vorm van ‘ateliers’: Kook, crea, tuin, hout, kunst, muziek…

We trachten bij opmaak van het programma zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeuren, keuzes en interesses van de jongeren. We voorzien voldoende afwisseling, rust en bewegingsmomenten.

Kruispunt verschilt van een reguliere ‘Time-Out’ plaats, doordat ze vertrekt vanuit een handelingsplan: op een laagdrempelige manier trachten we tijdens de begeleiding bepaalde doelen te bereiken. Bij de opstart worden per jongere individuele doelstellingen opgesteld met als doel het schoolse en/of thuis functioneren te bevorderen.

We gaan per halve dag met de jongeren aan de slag.

Voor jongeren met een vermoeden van handicap is Kruispunt ook rechtstreeks toegankelijk (RTH) zonder jeugdhulpverleningsbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort (ITP).

Aanmeldingsformulier

Dienst Mobiele Begeleiding en Tijdstap

Bij de Dienst Mobiele Begeleiding kunnen jongeren vanaf 6 jaar met gedrags- en/of emotionele moeilijkheden aangemeld worden voor mobiele of ambulante jongeren- en/of ouderbegeleiding (met of zonder diagnose).

Aan de hand van de aanmelding worden tijdens de intake(s) met alle betrokkenen de hulpvragen op school en/of thuis scherp gesteld. Op basis daarvan worden samen met de vaste begeleider bepaalde thema’s geselecteerd (bv emotieregulatie, opvoedingsvaardigheden, psycho-educatie, faalangst, kwaliteiten…) waarmee we tijdens de begeleidingen aan de slag gaan. De vorm (op school, thuis, op ons domein…) en frequentie van de begeleidingen wordt in overleg met alle betrokkenen afgesproken. Doorheen de begeleidingen werken we krachtgericht, flexibel en met voldoende transparantie naar alle contexten.

Bij opstart wordt een individueel handelingsplan (IHP) opgesteld dat daarna halfjaarlijks wordt geëvalueerd en aangepast in samenspraak met het kind/de jongere en zijn context.

Onze dienst werkt regionaal waarbij we volgende vuistregel volgen: de plaats van begeleiding moet bereikbaar zijn binnen de 10 à 15 km vanop onze campus in Eke.

We bieden niet-rechtstreekse hulpverlening (NRTH) aan voor jongeren met een gedrags- en/of emotionele stoornis (GES) en/of een licht of matig verstandelijke beperking.

Daarnaast kunnen ook kinderen en jongeren zonder diagnose worden aangemeld voor rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH). Deze hebben dus geen jeugdhulpverleningsbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort (ITP). Hiermee kan men gebruik maken van 36 mobiele begeleidingen (van 1 uur) op jaarbasis (enkel jongeren- OF ouderbegeleiding mogelijk). Indien er meer intensieve begeleiding nodig is (NRTH), is er een module ‘Mobiele Begeleiding’ van de ITP nodig (adhv een adoc).

Indien u wenst te overleggen of een jongere al dan niet in aanmerking komt voor begeleiding, kan u contact opnemen met onze voorziening.

Aanmeldingsformulier Dienst Mobiele Begeleiding

 

Tijdstap is een intensief begeleidingsprogramma van 7 weken waarbij we vertrekken van een handelingsgericht en oplossingsgericht kader. We richten ons met Tijdstap op kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar die binnen de schoolcontext dreigen vast te lopen op één of meerdere vlakken (motivationeel, gedragsmatig, emotioneel…).

Een traject bestaat uit een (school)observatie, 1 schoolweek begeleiding op ons domein (de Tijdstapweek) en 6 weken intensieve nabegeleiding.

Op basis van de aanmelding worden tijdens de intake(s) met alle betrokkenen de hulpvragen op school en/of thuis scherp gesteld. Daarnaast hebben we hierbij ook aandacht voor de kwaliteiten en sterktes van het kind/de jongere om deze mee te nemen in het verdere traject.

Tijdens een multidisciplinair overleg wordt met ons volledige team de invulling van de Tijdstapweek voorbereid: kennismaking, gesprekken, begeleidingen, activiteiten, ontspanning, etc.

Indien we tijdens het opstellen merken dat we onvoldoende zicht hebben op de samenhang in het functioneren van het kind/de jongere, kunnen we de Tijdstapweek aanvullen met laagdrempelige beeldvorming (vragenlijsten, gezinssysteemtest, ontwikkelingsanamnese) en eventueel een eenmalige consult bij onze kinderpsychiater.

Tijdens de Tijdstapweek zetten we in op het opbouwen van een vertrouwensband en zoeken we intensief naar wat er wél werkt en/of gewerkt heeft voor de jongere en de context en hoe we dit kunnen behouden/versterken. Hierbij leggen we de focus op de veranderingswensen van het kind/de jongere zelf.

Na de Tijdstapweek op ons domein, gaat het kind/de jongere opnieuw naar school en start de intensieve nabegeleiding van 6 weken met een vaste begeleider. De vorm en frequentie van deze nabegeleiding wordt geconcretiseerd op basis van een actieplan die samen met jongere wordt opgesteld en in overleg met alle betrokkenen wordt afgetoetst.

Op het einde van het traject wordt opnieuw een rondetafelgesprek georganiseerd met alle betrokkenen. Tijdens dit adviesgesprek wordt een afronding of schakeling naar bijkomende hulpverlening besproken.

Tijdens het volledige traject worden betrokkenen zoveel mogelijk op de hoogte gehouden en uitgenodigd om samen mee te denken en te werken aan het actieplan. We verwachten dan ook een minimaal engagement vanuit de school, de context én het kind/de jongere vooraleer een traject wordt opgestart.

Voor een Tijdstaptraject wordt er geen eigen financiële bijdrage aangerekend omwille van een volledige overheidssubsidiëring.
Een aanmelding kan rechtstreeks gebeuren via het aanmeldingsformulier Tijdstap (geen ITP tussenkomst nodig).

DIENST VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

Kruispunt en de dienst mobiele begeleiding zijn ook rechtstreeks toegankelijk: bekijk info.

 

Stuur ons een berichtje

Inhoud

*Klik op een item om te navigeren.

Vragen of meldingen

Contacteer ons met al uw vragen, dan helpen wij u zo spoedig mogelijk verder!

Contacteer ons of bel ons
voor MFC Wagenschot: 09 280 89 60
voor MFC Heynsdaele: 055 23 09 10

Steunen

Wilt u ons steunen? Dat zou fantastisch zijn! Klik op 'steun ons' en kies een mogelijkheid.

Steun ons of bel ons: 09 280 89 60